Gå till innehåll
Norra Svealands Bågskytteförbund
Norra Svealands Bågskytteförbund

Årsmöte 2024

Norra Svealands Bågskytteförbund kallar klubbarna i sitt upptagningsområde till ordinarie stämma. Söndagen den 10 mars kl 10:00. Stämman kommer genomföras via Teams.
Årsmöteshandlingar på hemsidan.

Anmälan senast 8 mars till nsbf@bagskytte.se

Ombud från klubbarna ska maila in fullmakt till nsbf@bagskytte.se. I fullmakten ska anges vilken som har rätt att utöva rösträtt. Ombud som ej tilldelat rösträtt har yttranderätt, men inte förslags- och rösträtt.

Välkomna!

Dagordning enligt stadgarna

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av 2023 års årsrapporter insända via IOL till SBF.
 2. fastställande av föredragningslista för stämman,
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. val av ordförande för stämman,
 5. val av sekreterare för stämman,
 6. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare,
 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
  a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
  b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
  c) SDF-revisorernas berättelse för samma tid,
 8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
 9. Föredragning av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år,
 11. val av övriga styrelseledamöter, Jämt antal, dock lägst 4st, väljs för en tid av 2 år, samt 1 valfri adjungerad (fullmakt från klubben) klubbrepresentant från klubbar som ej är invalda i styrelsen, väljs för en tid av 1 år.
 12. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år
 13. val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 år,
 14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman,
 15. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-stämman,
 16. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna 3 veckor före stämman. Se NSBF hemsida under Stämma 2024.
 17. fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF.
 18. genomgång av motioner och prepositioner som ska behandlar på SBF stämman 15 april. Se om det finns några på www.bagskytte.se Länk till annan webbplats. innan NSBF stämman!

Förslag till ärenden att behandla vid SDF-stämma skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar före stämman.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med deras utlåtande. Se ärenden på NSBF hemsida under /Stämma 2024.

Framtidsfrågor och Verksamhetsplan med klubbarna efter stämman.

Välkomna!

Publicerad: 2024-01-09

Senast uppdaterad: 2024-02-16

Författare: Peo Gunnars