Gå till innehåll
Norra Svealands Bågskytteförbund
Norra Svealands Bågskytteförbund

Årsmöte

§ 10 Tidpunkt för SDF – stämma, kallelse

SDF-stämma äger årligen rum före utgången av mars månad på dag och tid som SDF-styrelsen bestämmer. Stämman får dock inte hållas på dag när SBF eller DF-möte pågår. Kallelse till SDF -stämma utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse på hemsidan och skriftligen via mejl till berörda föreningar senast en månad före stämman. Föredragningslista för stämman jämte verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse, SDF-styrelsens förslag (propositioner), skickas skriftligen via mejl och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar före stämman.

§ 11 Rösträtt

Rösträtt vid SDF-stämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av SBF-styrelsen. Röstlängd upptar de föreningar som senast före det aktuella årsmötet har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-stämman.

§ 12 Ärende vid SDF-stämma

Vid SDF-stämma skall följande ärenden förekomma:

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av föregående års årsrapporter insända via IOL till SBF.
 2. fastställande av föredragningslista för stämman,
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. val av ordförande för stämman,
 5. val av sekreterare för stämman,
 6. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare,
 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
  1. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till
   31 december,
  2. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till
   31 december,
  3. SDF-revisorernas berättelse för samma tid,
 8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
 9. Föredragning av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år,
 11. val av övriga styrelseledamöter, Jämt antal, dock lägst 4st, väljs för en tid av 2 år, om styrelseledamöternas antal ökar eller minskar inom angivna gränser görs avsteg från tvåårsprincipen, så att hälften av ledamöterna står i tur att ställa sin plats till förfogande vid nästa ordinarie SDF-stämma, samt 1 valfri adjungerad (fullmakt från klubben) klubbrepresentant från klubbar som ej är invalda i styrelsen, utses av berörda klubbar för en tid av 1 år.
 12. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år
 13. val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 år,
 14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till
  SBF-stämman,
 15. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till
  DF- stämmor,
 16. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna
  3 veckor före årsmötet (motioner kan vara skrivelser som kräver stämmobeslut)
 17. fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF
 18. genomgång av motioner och prepositioner som ska behandlar på SBF stämman jämt år. (SBF-stämmohandlingar hämtas från SBF:s hemsida)

Publicerad: 2022-12-29

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Peo Gunnars

Sponsorer