Gå till innehåll
Norra Svealands Bågskytteförbund
Norra Svealands Bågskytteförbund

Årsmöte 2023

Norra Svealands Bågskytteförbund kallar klubbarna i sitt upptagningsområde till ordinarie stämma.
Söndagen den 12 mars kl 10:00 i BSK Sturarnas skjuthall, Hågavägen 190, 752 63, Uppsala
Reseersättning vid samåkning till NSBF stämma.
Årsmöteshandlingar på hemsidan.
Anmälan senast 8 mars till anmalan@sturarna.se NSBF bjuder på smörgåstårta.
Bifogad Fullmakt skall inlämnas till sekr. på stämman (extra finns till de som har glömt ☺)
Välkomna!


Dagordning enligt stadgarna
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av 2022 års årsrapporter insända via IOL till SBF.
2. fastställande av föredragningslista för stämman,
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. val av ordförande för stämman,
5. val av sekreterare för stämman,
6. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
c) SDF-revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
9. val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år,
10. val av övriga styrelseledamöter, Jämt antal, dock lägst 4st, väljs för en tid av 2 år, samt 1 valfri adjungerad (fullmakt från klubben) klubbrepresentant från klubbar som ej är invalda i styrelsen, väljs för en tid av 1 år.
11. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år
12. val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 år,
13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman,
14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-stämman,
15. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna 3 veckor före stämman. Se NSBF hemsida under Stämma 2023.
16. fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF.
17. genomgång av motioner och prepositioner som ska behandlar på SBF stämman 15 april. Se om
det finns några på www.bagskytte.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan NSBF stämman!
Förslag till ärenden att behandla vid SDF-stämma skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar
före stämman.
Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening och röstberättigad medlem i
sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med deras utlåtande. Se ärenden på
NSBF hemsida under /Stämma 2023.
Framtidsfrågor och Verksamhetsplan med klubbarna efter stämman.
Välkomna!


Publicerad: 2022-12-29

Senast uppdaterad: 2023-02-25

Författare: Peo Gunnars