Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020


Norra Svealands Bågskytteförbund kallar klubbarna i sitt upptagningsområde till ordinarie stämma.

Söndagen den 22 mars kl 10:00 i BSK Sturarnas skjuthall, Hågavägen 190, 752 63, Uppsala

Reseersättning vid samåkning till NSBF stämma.

Årsmöteshandlingar på hemsidan.

Anmälan senast 19 mars till This is a mailto link NSBF bjuder på smörgåstårta.

Bifogad Fullmakt skall inlämnas till sekr. på stämman (extra finns till de som har glömt ☺)
Välkomna!


Dagordning enligt stadgarna
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av 2019 års årsrapporter insända via IOL till SBF.
2. fastställande av föredragningslista för stämman,
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. val av ordförande för stämman,
5. val av sekreterare för stämman,
6. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
c) SDF-revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
9. val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år,
10. val av övriga styrelseledamöter, Jämt antal, dock lägst 4st, väljs för en tid av 2 år, samt 1 valfri adjungerad (fullmakt från klubben) klubbrepresentant från klubbar som ej är invalda i styrelsen, väljs för en tid av 1 år.
11. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år
12. val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 år,
13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman,
14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-stämman,
15. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna 3 veckor före stämman. Se NSBF hemsida under Stämma 2020.
16. fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF. Styrelsen föreslår 0 kr 2020.
17. genomgång av motioner och prepositioner som ska behandlar på SBF stämman 18-19 april. Se om det finns några på www.bagskytte.se innan NSBF stämman!

Förslag till ärenden att behandla vid SDF-stämma skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar före stämman.
Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med deras utlåtande. Se ärenden på NSBF hemsida under /Stämma 2020.

Framtidsfrågor och Verksamhetsplan med klubbarna efter stämman.

Välkomna!

Uppdaterad: 30 JAN 2018 22:43 Skribent: PeO Gunnars
Epost: This is a mailto link

youtube

 

 

nya_kronor_logo_2014_gul_botten

 

099_europe_normal

wa1

 

SisuNorSmall_RGB

 

RF_logo

Postadress:
Norra Svealands BF
PeO Gunnars, Gunnesgatan 9
784 45 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0703041501
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 B&P Logo

 Idrottslyftet 

 Städa Sverige

  Ianseo tävlingyt