Hoppa till sidans innehåll

Beslut på förbundsstämman

11 APR 2022 20:04
 • Skapad: 11 APR 2022 20:04

Proposition 5

- Förändring av styrningsform för ökad effektivitet och flexibilitet

Sidan 1: och tävlingsbestämmelser samt Regelkommittén tas bort

Sidan 4:

Inledning
Det är SBF:s styrelse som ansvarar för att stadgar och tävlingsregler efterlevs. Regelkommittén hanterar tävlingsregler. Förslag till regelförändringar kan inlämnas löpande. Enklare frågor som förtydliganden och redaktionella ändringar kan beslutas direkt av regelkommittén. Övriga frågor bereds av kommittén och lämnas de till styrelsen för beslut. Stadgeändringar i form av propositioner från styrelsen eller motioner från distriktsförbunden beslutas av årsstämman.
Regelkommittén består av styrelsens regelansvarige som ordförande plus två av stämman valda ledamöter.

Föreslagen ny lydelse.

Inledning
Det är SBF:s styrelse som ansvarar för att stadgar och tävlingsregler efterlevs. Regel-och domarkommittén hanterar tävlingsregler. Förslag till regelförändringar kan inlämnas löpande av medlemmar i ansluten förening enligt § 23. Ändring i tävlingsregler bereds av regel- och domarkommittéer och beslutas av styrelsen. Regel- och domarkommittéer tillsätts av styrelsen.

Stadgeändringar antigen i form av propositioner från styrelsen bereds av etiknämnden, eller motioner från distriktsförbunden, beslutas av årsstämman.

 • 22 Nuvarande lydelse:

13 a) Val på två år för hälften av ledamöterna i regelkommittén.
b) Val på två år för hälften av ledamöterna i Beridna regelkommittén.
c) Val på ett år för ordförande i bestraffningsnämnden.
d) Val på två år för hälften av ledamöterna i bestraffningsnämnden samt hälften av suppleanterna

Föreslagen ny lydelse: §22

13 a) Val på ett år för etiknämndens ordförande.
b) Val på två år för hälften av etiknämndens ledamöter och hälften av suppleanterna.
 

 • 23 Nuvarande lydelse:
  Förslag till ärenden att behandla vid ordinarie SBF-stämma
  Motioner skall för att kunna tas upp till behandling vid följande SBF-stämma vara styrelsen tillhanda senast 15 december året före ordinarie SBF-stämma.
  Regelkommittén granskar motionerna och återsänder dem med kommentarer till styrelsen före den 20 januari.
  Motioner till SBF-stämman bör omfatta alla de konsekvenser föreslagen förändring innebär.
  Motioner om ändringar i tävlingsregler behandlas av inte av stämman. Förslag om regeländringar hänvisas till respektive regelkommitté, som efter beredning kan lägga fram förslag till stämman.
  Rätt att ingiva motion tillkommer revisorerna, SDF, föreningar och enskilda medlemmar.
  Regelkommittén tillskriver vid behov respektive SDF för kommentarer efter granskning av motioner från enskilda medlemmar och föreningar

Föreslagen ny lydelse: §23

Förslag till ärenden att behandla vid ordinarie SBF-stämma
Motioner skall för att kunna tas upp till behandling vid följande SBF-stämma vara styrelsen tillhanda senast 15 december året före ordinarie SBF-stämma.
Motioner till SBF-stämman bör omfatta alla de konsekvenser föreslagen förändring innebär.
Rätt att ingiva motion tillkommer revisorerna, SDF, föreningar och enskilda medlemmar.
Motioner om ändringar i tävlingsregler behandlas av inte av stämman.

Förslag om regel och stadgeändringar hänvisas till styrelsen som ger respektive kommitté i uppdrag att bereda förslag inför beslut. Styrelsens tillskriver vid behov respektive SDF för kommentarer efter granskning av motioner från enskilda medlemmar och föreningar. 

 • 29 Prövningsrätt
  Styrelsen får enligt kap 14 § 8 tredje stycket i RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt.
  EtikBestraffningsnämnden utövar prövningsrätt enligt kap 14 och 15 RF:s stadgar.

Med stöd av kap 14 § 8 första stycket i RF:s stadgar förbehålls nämnden bestraffningsrätten i ärende om förseelse, begången vid SBF:s mästerskapstävlingar, av SBF anordnande tävlingar och internationella tävlingar samt kurser och läger utomlands.
SBF:s styrelse utövar prövningsrätt i ärenden som berör straffavgifter som överklagats från
etikbestraffningsnämnden. 

 • § 46, 47, 48 flyttas till efter § 29

Nuvarande §30 blir §34 osv
KOMMITTÉER/NÄMNDER
§ 46 Blir ny § 30 EtikBestraffningsnämnd
EtikBestraffningsnämnden består av 1 ordförande och 2 ledamöter samt 2 suppleanter som väljs på ordinarie SBF-stämma. Val av ordförande på 1 år. Hälften av ledamöterna och hälften av suppleanterna på 2 år.

Ledamöter får ej vara ordinarie ledamöter av SBF styrelse eller anställda inom SBF.
EtikBestraffningsnämnden utövar som första instans, prövningsrätt enligt kap 14 och 15 i RF:s stadgar. Nämndens beslut kan överklagas till RIN som andra och sista instans, med undantag av straffavgift som kan överklagas till SBF:s styrelse som andra instans och RIN som tredje och sista instans.

Ny § 31 Etiknämndens åliggande:

Bestraffningsärenden.

Återkallelse domarbehörighet

Stadgeändringar i form av propositioner från styrelsen bereds av etiknämnden.

Ersättningar till styrelseledamöter och närstående föreslås och bereds

Övriga etikfrågor


 • 47 Böter
  Böter med högst 50 000 kr får åläggas förening eller Idrotts AB samt enskild person för brottsförseelser enligt RF kap 14 § 2.
  Ådömda böter skall betalas inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande. Inbetalda böter skall användas för främjande av verksamheten inom SBF.

 • 48 Tävlingsbestraffning
  Tävlingsbestraffning vid förseelse mot Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Tävlingsbestraffning vid brott mot RF:s regler vid doping.
  EtikBestraffningsnämnden kan utdöma straffavgifter med högst 25 000 kr när förening, Idrotts AB, deras företrädare eller utövare inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter eller brott mot dopingreglerna som allvarligt skadat idrottens avseende.
  Beslut om straffavgift kan överklagas till SBF:s styrelse 
 • § 49 och 50 stryks i sin helhet
 • 49 Regelkommittén
  Sammansättning
  1 ordförande som även är styrelsens regel- och domaransvarig samt 2 ledamöter.
  Ledamöterna väljs hälften på 2 år udda år och hälften på 2 år jämna år.
  Ålägganden:
  Bereda förslag om regeländringar och propositioner till ordinarie årsstämma samt arbetet styrs av SBF:s regelbok.
  § 50 Regelkommitté beridet bågskytte
  Sammansättning
  1 ordförande som även är styrelsens regel- och domaransvarig samt 2 ledamöter.
  Ledamöterna väljs hälften på 2 år udda år och hälften på 2 år jämna år.
  Ålägganden
  Bereda förslag om regeländringar och arbetet styrs av beridna bågskyttets regelbok.
   

Stämman godkänner propositionen.

Efter omröstning med resultatet 62 röster för och 7 röster mot                                           

Proposition 1 - Demokrati 

Nuvarande lydelse:

 • 17 SBF-möten
  Ordinarie SBF-stämma hålls varje år. Udda år behandlas inte motioner enligt § 23 rörande ändring av stadgar.
  Ordinarie SBF-stämma behandlar ärenden enligt § 22. 

Ny föreslagen lydelse i fet stil:

 • 17 SBF-möten

Ordinarie SBF-stämma hålls varje år.  Ordinarie SBF-stämma behandlar ärenden enligt § 22. 

Orsak: Det är odemokratiskt att enbart styrelsen kan föreslå ändringar och därför förslås meningen ”Udda år.. tas bort”. 

Stämman godkänner propositionen. 

Proposition 2 – Justering till praxis 

 • 28 punkt 13

Nuvarande lydelse:

 1. Upprätta röstlängd för SBF- och SDF-stämmor att gälla tiden 1 februari-31 januari 

Ny föreslagen lydelse § 28 punkt 13

 1. Upprätta röstlängd för SBF-stämma samt underlag för SDF-stämmor att gälla för tiden 1 februari - 31 januari 

Stämman godkänner propositionen.

Proposition 3 – Effektivitet och modernt 

 • 28 punkt 14 Nuvarande lydelse:
 1. Anställa SBF:s arbetstagare och bestämma om organisationen av SBF:s kansli- dock skall upprättande av nya tjänster prövas av SBF-möte. 

Ny föreslagen lydelse § 28 punkt 14

 1. Anställa SBF:s arbetstagare och organisera SBF:s kansli. 

Stämman godkänner propositionen.

 

Proposition 4 – Enligt tidigare stämmobeslut

 

 • 28 punkt 21 Nuvarande lydelse:
 1. Tolka de förändringar av Constitution and Rules som beslutas av WA kongress samt om så anses nödvändigt införa dem i SBF:s tävlingsbestämmelser i avvaktan på beslut vid nästkommande SBF-stämma.

Ny föreslagen lydelse § 28 punkt 21

 1. Tolka de förändringar av Constitution and Rules som beslutas av WA kongress samt bylaws och om så anses nödvändigt införa dem i SBF:s tävlingsbestämmelser. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

 

Proposition 5 - Förändring av styrningsform för ökad effektivitet och flexibilitet

Behandlad separat under mötet, och redovisas ovan i denna nyhet 

 

Proposition 6 – Domarutbildning ny struktur, ny nivå

Appendix 4

Utbildning och organisering av domare 

1                    Förkunskaper, Utbildning och Behörigheter:

1.1            Grundutbildning domare: Utbildningen rekommenderas till aktiva skyttar, ledare och tränare

1.1.1      Erfarenhet: Med fördel ett års erfarenhet från bågskyttesporten som deltagare eller funktionär vid tävling.

1.1.2      Förkunskaper: Genomfört digitala utbildningar: Bågskytten: Introduktion till bågskytte, Licens A, B utbildning med betyg via bågskyttarnas utbildningsportal. 

1.1.3      Utbildning: Digital utbildning ”grundutbildning domare”.

1.1.4      Registrering av genomförd Grundutbildning domare görs per automatik i bågskyttarnas utbildningsportal. Utskrift av betyg görs av studenten själv.

1.1.5      Giltighetstid på betyg är 2 år. 

1.2            Nationell Domarkandidat

1.2.1      Förkunskaper: Minst två års erfarenhet från bågskyttesporten och genomfört digitala utbildningar enligt 1.1.3

1.2.2      Utbildning: Praktisk utbildning med nationell domarinstruktör, enligt kursplan*, minimum 8 timmar a 45 minuter, och genomfört kunskapsprov med betyg för Nationell Domarkandidat via bågskyttarnas utbildningsportal. 

1.2.3      Behörighet: Lämplighetsbedömning och rekommendation görs av nationell domarinstruktör och godkänns av Svenska Bågskytteförbundets styrelse. Nationell Domarkandidat kan vara domare enligt 3.1 för en tid av tre år.

1.2.4      Förlängning av behörighet: Nationell Domarkandidat skall genomgå praktisk uppdateringskurs med nationell domarinstruktör, minimum 4x45 minuter, vart 3:e år, samt förnya kunskapsprovet för Nationell Domarkandidat en gång under behörighetsperioden i bågskyttarnas utbildningsportal.

1.2.5      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det Svenska bågskytteförbundets etiknämnds ansvar att eventuellt återkalla Nationell Domarkandidats behörighet.

1.2.6      Registrering av Nationell Domarkandidat görs per automatik i bågskyttarnas utbildningsportal enligt Svenska Bågskytteförbundets rutiner.

1.2.7      Lämplig fysisk kapacitet och ålder från 16 år.          

 

1.3            Nationell domare

1.3.1      Förkunskaper: Minst tre års erfarenhet från bågskyttesporten och genomgått utbildningar enligt 1.1.3 och 1.2.2. Att minst två tävlingar är genomförda som Nationell Domarkandidat, eller varit deltagare/funktionär vid minst tre tävlingar.

1.3.2      Utbildning: Praktisk utbildning med nationell domarinstruktör, enligt kursplan*, som pkt. 1.2.2 samt genomfört kunskapsprov med betyg för Nationell Domare i bågskyttarnas utbildningsportal. 

1.3.3      Behörighet: Lämplighetsbedömning och rekommendation görs av nationell domarinstruktör och godkänns av Svenska Bågskytteförbundets styrelse. Nationell domare kan vara domare enligt 3.1 för en tid av två år.

1.3.4      Förlängning av behörighet: Nationell domare skall tjänstgöra som domare minst två gånger eller varit deltagare/funktionär vid nationell tävling tre gånger eller en kombination av föregående som alltid blir tre gånger årligen. Genomföra praktisk uppdateringskurs med nationell domarinstruktör enligt pkt 1.2.4 och förnya kunskapsprovet för Nationella Domare i bågskyttarnas utbildningsportal en gång under behörighetsperioden.

1.3.5      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det Svenska bågskytteförbundets etiknämnds ansvar att eventuellt återkalla nationell domares behörighet.

1.3.6      Registrering av nationell domare görs per automatik i bågskyttarnas utbildningsportal enligt Svenska Bågskytteförbundets rutiner.

1.3.7      Lämplig fysisk kapacitet och ålder från 18 år 

     1.4            Nationell domarinstruktörer

1.4.1      Förkunskaper: Minst fem års erfarenhet från bågskyttesporten och genomgått utbildningar enligt 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2 samt att ett flertal tävlingar är genomförda som nationell domare. Djupare kunskaper om tävlingsregler och dessas motivering krävs.

1.4.2      Utbildning: Närvaro vid domarinstruktörkonferens. och genomfört kunskapsprov med betyg nationell domarinstruktör i bågskyttarnas utbildningsportal.

1.4.3      Rekrytering av nationella domarinstruktörer sker genom Svenska bågskytteförbundets utlysning av tjänster. 

1.4.4      Behörighet: Lämplighetsbedömning och rekommendation görs av SBF:s Domar- och regelkommitté och godkänns av Svenska bågskytteförbundets styrelse för en tid av två år.

1.4.5      Förlängning av behörighet: Nationell domarinstruktör skall tjänstgöra som domare minst en gång eller vara deltagare/funktionär vid nationell tävling en gång eller en kombination av föregående som alltid blir två gånger årligen. Nationell domarinstruktör skall genomföra minst en domarutbildning och närvara vid anordnade nationella domarinstruktör-konferenser samt förnya kunskapsprovet för Nationell Domare och Nationell Domarinstruktör i bågskyttarnas utbildningsportal under behörighetsperioden.

1.4.6      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det Svenska Bågskytteförbundets etiknämnds ansvar att eventuellt återkalla nationell domarinstruktörs behörighet.

1.4.7      Registrering av nationell domarinstruktör görs per automatik i bågskyttarnas utbildningsportal enligt Svenska Bågskytteförbundets rutiner.

1.4.8      Lämplig fysisk kapacitet och ålder från 21 år.

1.4.9      Nationell domarinstruktör skall vara väl bekant med Svenska Bågskytteförbundets policys och skall signera ”Uppförandekod representant SBF”. 

     1.5            Ändring i behörighet

1.5.1         Ansvarig domare eller i förekommande fall Tekniska Ombudet får när som helst tillfälligt indra en domares behörighet om vederbörande enligt Ansvarig domare/TO:s åsikt inte fullgott utför sina domarplikter. En sådan indragning gäller under aktuell tävling. Domaren skall skyndsamt skriftligt meddelas orsaken till den tillfälligt indragna behörigheten, kopia skickas behörighetsbeslutande organisation.    

1.5.2         Om behörighet utgår på grund av ej genomförd utbildning, tävling eller kunskapsprov återgår behörighet till en lägre nivå.

1.5.3         Återkallad behörighet gäller den nivån som innehas under aktuell tävling. Etiknämnden står fritt att återkalla alla nationella behörigheter om det anses nödvändigt. 

 1.6           Domarkommittéers sammansättning

1.6.2         Vid distriktstävlingar kan alla domarna vara Nationell Domarkandidat.

1.6.3         Vid sanktionerade nationella tävlingar skall en tredjedel av domarna ha behörighet som                  Nationell Domare eller högre.

1.6.4         Vid JSM och SM skall alla domare ha behörighet som Nationell Domare eller högre. 

Punkterna 2.1–2.4 är en sammanfattning av WAE och WA:s procedurer

2.1                 Kontinental domare        

2.1.1      Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.

2.1.2      Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två (2) år som nationell domare enligt pkt 1.3.

2.1.3      Utbildning: World Archery Europe domarseminarium och bestått examen. 

2.1.4      Behörighet: WAE:s domarkommitté och WAE styrelse godkänner för en tid av max 4 år.

2.1.5      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WAE:s domarkommitté som inte ger aktuell domare nya uppdrag.

2.1.6      Registrering av kontinentala domare görs på WAE:s hemsida.

2.1.7      Lämplig fysisk kapacitet och ålder 21 (18 WA ungdomsdomare) –65 år 

2.2             WA ungdomsdomare      

2.2.1      Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.

2.2.2      Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två år som nationell domare enligt pkt 1.3.

2.2.3      Utbildning: World Archery domarseminariet och bestått examen. 

2.2.4      Behörighet: WA:s domarkommitté och WA styrelse godkänner för en tid av max fyra (4) år. Aktuell domare blir även Continental domare för samma period.

2.2.5      Bibehållen behörighet: Aktiv tjänstgöring som domare, seminarier och lösning av frågor från aktuella fall fyra gånger per år.

2.2.6      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WA:s domarkommitté eventuellt indrar behörigheten.

2.2.7      Registrering av WA ungdomsdomare görs på WA:s hemsida.

2.2.8      Lämplig fysisk kapacitet och ålder 18–30 år

2.2.9      WA ungdomsdomare tjänstgör på juniortävlingar under ledning av WA domare.

2.2.10    WA ungdomsdomare som vill fortsätta som WA domarkandidat efter fyllda 30 måste fullföra utbildningen för kontinental domare. 

2.3            WA domarkandidat        

2.3.1      Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.

2.3.2      Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två år som WAE kontinental domare pkt 2.1.3

2.3.3      Utbildning: World Archery domarseminariet och bestått examen. 

2.3.4      Behörighet: WA:s domarkommitté och WA styrelse godkänner för en tid av max 4 år.

2.3.5      Bibehållen behörighet: Aktiv felfri tjänstgöring som domare, seminarier och lösning av frågor från aktuella fall fyra gånger per år.

2.3.6      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WA:s domarkommitté som eventuellt indrar behörigheten.

2.3.7      Registrering av WA domarkandidat görs på WA:s hemsida.

2.3.8      Lämplig fysisk atletisk rörelsekapacitet och ålder från 23–65 år (under 60 år vid examen)

2.3.9      Varje medlemsorganisation får ha totalt fyra WA tjänstgörande domare 

2.4            WA internationell domare                   

2.4.1.     Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.

2.4.2.     Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två år som WA domarkandidat pkt 2.3.3

2.4.3.     Utbildning: WA domarseminariet och bestått examen. 

2.4.4.     Behörighet: WA:s domarkommitté och WA styrelse godkänner för en tid av max fyra år.

2.4.5      Bibehållen behörighet: Aktiv felfri tjänstgöring som domare, seminarier och lösning av frågor från aktuella fall fyra gånger per år.

2.4.6      Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WA:s domarkommitté eventuellt indrar behörigheten.

2.4.7      Registrering av WA domarkandidat görs på WA:s hemsida.

2.4.8      Lämplig fysisk atletisk rörelsekapacitet och ålder från 25–65 år

2.4.9      WA har en kvot för hur många WA internationella domare det får vara (f.n. 70 domare med beslutat ökning till 80). En   medlemsorganisation får ha maximalt fyra WA tjänstgörande domare 

Dras tillbaka av förbundsstyrelsen

Medskick från förbundsstämman är vikten av konsekvensanalys och dialog med distrikten  

Motion 1 - Tävlingslicenser

De pengar som fördelas till elitverksamheten (junior-och seniorlandslag i alla skyttegrenar) kommer till stor del från tävlingslicenser. Bidrag från RF och SOK har varit minskade under flera år och riskerar att vara så även framgent. Flera landslag åker med höga egenavgifter för skyttarna vid internationella uppdrag.

För att kunna få in mer pengar till elitverksamheten och skapa en större transparens i hur pengarna fördelas mellan de olika landslagen föreslås separata tävlingslicenser för de olika tävlingsgrenarna.

Detta skulle innebära följande:

Intäkter för 3D-licenser går till 3D-landslaget.

Intäkter för jakt- och fältlicenser går till fält-landslaget.

Intäkter för utomhus tavla går till recurve- och compound-landslagen.

Intäkter från inomhus tavla fördelas lika på 3D, fält, recurve och compound.

Ovanstående gäller för A-licenser

Intäkter från B-licenser går till juniorlandslaget

Vi föreslår årsmötet att ta beslut.

 • att årsmötet beslutar om separata tävlingslicenser för varje tävlingsgren.
 • att de licensintäkter som genereras går till elitverksamhet i den tävlingsgren där licensen löstes. 

2022-01-03 

Lennart Nordsvahn                                                        Elin Kättström

Piteå bågskytteklubb                                                      Linköpings bågskyttar

 

Regelkommittén har efter att ha konsulterat motionärerna angående hur stor summa varje licens skulle kosta och med svaret 150Kr/gren kommit fram till följande:

Vi föreslår styrelsen att bifalla motionen med reservation för att detta skall gå att administrera i Idrottonline med de olika avgifterna och att det faktiskt går att kontrollera att skyttarna har löst rätt licens

 

Stämman avslår motionen.

Motion 2 - 50 och 60 klass på inomhus SM

 

Sära på 50/60-klass på SM inomhus.

 

Sära på klasserna på inomhus SM.

Är en skytt anmäld i master eller veteranklass skall skytten starta och avsluta i respektive klass dag 1 och inte plötsligt gå in i Elitklass.

Skytten bör också få reducerad individuell anmälningsavgift.

Dessa klasser inklusive lagen avgörs dag 1 redan nu därefter är dom klara med sitt SM.

Har skytten anmält sig i Elitklass är tävlingen båda dagarna med final/matchskjutning dag 2.

På det här sättet kan alla delta och uppleva SM-helgen. 

Margareta Palm Angered

Maria Dahlén Sturarna

Carina Modigs Pyls Grästorp

Susanne Rosén Ollas Siljanspilen

Stig Svensson Skövde

Rolf Rönnlund Luleå

Cenneth Åhlund Nykvarn

Mfl 

Regelkommittén föreslår styrelsen att avslå motionen samt starta en utredning med konsekvensanalys för andra upplägg av inomhus SM/Riksmästerskap.

 

Stämman avslår motionen.
 

 

 

 

Skribent: Cenneth Åhlund
E-post: This is a mailto link

nyfiken

Postadress:
Svenska Bågskytteförbundet
Blåbärsvägen 3
155 31 Nykvarn

Kontakt:
Tel: +46708103133
E-post: This is a mailto link

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige