Hoppa till sidans innehåll

Stadgar SNBF


SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDETS

Normalstadgar för

Specialidrotts distrikt förbund

 

STADGAR

För

Södra Norrlands Bågskytteförbund

 

Antagna av styrelsen

Den 25/1-98

 

Fastställda av årsmötet

Den 5/4-98

 

Godkända av SBF

Den 25/9-98

     Stadgar för Södra Norrlands Bågskytteförbund

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Uppgift

Södra Norrlands Bågskytteförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bågskytteförbundets (SBF) stadgar, såsom SBF:s regionala organ arbeta i enlighet med förbundets ändamål.

§ 2 Sammansättning

Södra Norrlands Bågskytteförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF, och har hemvist inom distriktets geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde

Södra Norrlands Bågskytteförbunds verksamhetsområde, utövas inom Gästrikland och Hälsinglands RF distrikt (DR)

§ 4 Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-stämman och skall godkännas av SBF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet angivna röster vid mötet.

§ 5 Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är:

a)      SDF-stämma

b)      Extra SDF-stämma

c)      SDF-styrelse

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Södra Norrlands Bågskytteförbund verksamhets- och räkenskapsårs omfattar tiden från och med den 1/1 till och med den 31/12

§ 7 Sammansättning av styrelse mm

SDF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ skall bestå av både kvinnor och män samt att de har ungdomlig representation (se SBF stadgar § 16).

 

 

KAPITEL 2 SDF-STÄMMA

§ 8 Sammansättning och beslutmässighet

SDF-stämma och extra SDF-stämma är SDF:s högsta beslutande organ.

SDF-stämma består av ombud för SDF:s föreningar. Föreningen får utse ombud, vilka skallvara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.

SDF-stämman är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning delta i stämmans beslut. Vid omröstning, som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande om denne är röstberättigad. Vid val skall, vid lika röstetal, lotten avgöra.

§ 9 Yttrande- och förslagsrätt mm

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-stämma tillkommer – förutom ombud – ledamot av SDF-styrelse samt DF:s och SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärende som rör valberedningens arbete.

§ 10 Tidpunkt för SDF-stämma, kallelse

SDF-stämma äger årligen rum före utgången av mars månad på dag och tid som SDF-styrelsen bestämmer. Stämman får dock inte hållas på dag när SBF eller DF- möte pågår.

Kallelse till DF- stämman utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i Tidskriften Bågskytten senast en månad före stämman. Föredragslista för stämman jämte verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse, SDF-styrelsen förslag (propositioner) samt inkomna motioner överlämnas till föreningarna 14 dagar före stämman.

§ 11 Rösträtt

Rösträtt vid SDF-stämman bestäms genom röstlängd som upprättas av SBF-styrelsen att gälla för tiden 1 april – 30 juni.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBF samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-stämma. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

Röstberättigade förening har en röst för varje påbörjad 10-tal medlemmar, dock högst 5 röster. (1-10=1 röst, 11-20=2 röster osv.)

Föreningen avgör vilka ombud som förfogar över föreningens röstetal och fördelningen av antal röster per ombud. Ombud skall medföra skriftlig fullmakt från sin förening. I fullmakten skall anges vilken som har rätt att utöva föreningens rösträtt. Ombud som föreningen ej tilldelat rösträtt har yttranderätt men inte förslags- och rösträtt.

§ 12 Ärenden vid SDF-stämma

Vid SDF-stämma skall följande ärenden förekomma:

1.      Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd som SBF-styrelsen har upprättat för SDF

2.      Fastställande av föredragslista för stämman

3.      Fråga om mötets behöriga utlysande

4.      Val av ordförande för stämman

5.      Val av sekreterare för stämman

6.      Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare

7.      Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:

a)      SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 till 31/12

b)      SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 till 31/12

c)      SDF:s revisioners berättelse för samma tid

8.      Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelses förvaltning

9.      Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för tiden 1 år

10.  Val av 6 övriga styrelseledarmöter för tiden av 2 år

11.  Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för tiden av 1 år

12.  Val av ordförande och 2 ledarmöter till valberedningen för tiden av 1 år

13.  Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman

14.  Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF- stämman

15.  Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av eventuell årsavgift till SDF

16.  Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i 13§ samt övrigt av SDF-styrelsen till stämman hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den inte finns med på dagordningen.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kapitlet 13§ SBF:s stadgar och i 3 kapitlet 3§ i RF:s stadgar.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-stämma

Förslag till ärenden att behandla vid SDF-stämma skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar före stämman.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande.

§ 14 Extra SDF-stämma

SDF-styrelsen får, när den finner nödvändigt, kalla till extra SDF-stämma. Sådan stämma får inte äga rum under tiden då SDF-stämma eller SBF-stämma pågår.

Vid extra SDF-stämma får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras.

Kallelse till extra SDF-stämma jämte föredragningslista översänds till föreningarna senast sju dagar före stämman.

 

KAPITEL 3 SDF-STYRELSE

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-stämman inte är samlad, SDF:s beslutande organ

SDF-styrelsen består a ordförande och 6 övriga ledamöter.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

SDF-styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott. Antal ledarmöter i detta skall vara mindre än hälften av styrelsens numerär. Vidare får styrelsen tillsätta övriga organ som behövs för viss grupp av ärenden.

SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av SDF-styrelsen. Sådan adjungerad ledamot kan utses att sköta befattning inom styrelsen och har förslagsrätt men inte rösträtt.

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är, då samtliga har kallats, beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordförande finner det nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

§ 16 Åliggande

Det åligger SDF-styrelsen bland annat att:

1.      Verkställa SDF-stämmans beslut

2.      Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervak den idrottsliga ordningen i dessa samt verka för bågskytteidrottens utbredning

3.      Handha bågskytteidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för bågskytteidrottens utveckling samt i övrigt tillvarata bågskytteidrottens intressen

4.      Föranstalta om DM och andra tävlingar enligt RF:s och SBF:s bestämmelser samt godkänna distriktsrekord

5.      Handa och ansvara för SDF:s medel

6.      Bereda ärenden och utarbeta förslag som skall föreläggas SDF-stämman

7.      Förelägga SDF-stämman verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt verksamhetsplan, inkomst- och utgiftsstat för innehavande räkenskapsår

8.      Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahåll RS, RIN, SBF-styrelsen och DF- styrelsen upplysningar och yttranden

9.      På särskild blankett till SBF rapportera sin styrelse och andra funktionärer senast den 15 april varje år

10.  Utöva prövningsrätt enligt 14 och 15 kapitel i RF:s stadgar (se dock kapitel 4 § 28 i SBF:s stadgar)

11.  I förekommande fall bestämma om organisation av och tjänster vid SDF:s kansli samt anställa SDF:s arbetstagare

12.  Föra protokoll och behövliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt. Det åligger varje ledamot av SDF-styrelse att göra sig väl förtrogen med innehållet i RF:s, SBF:s och SDF:s stadgar, bestämmelser och anvisningar.

§ 17 Arbetsår

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-stämma till och med nästkommande SDF-stämma.

KAPITEL 4 REVISORER, REVISION

§ 18 Revisorer och revision

SDF:s revisorer, av vilka den ene har utsetts av DF- stämman enligt 11 kapitel 6 § i RF:s stadgar, skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

SDF-styrelsens räkenskaper samt handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-stämman och skall, efter verkställd revision, med revisionsberättelse vara SDF-styrelsen tullhanda senast 14 dagar före stämman.

 

KAPITEL 5 VALBEREDNING

§ 19 sammansättning

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av SDF-stämman. Antalet ledarmöten skall vara lika fördelat mellan könen.

§ 20 Åliggande

Valberedningen skall aktivt under mandatperioden arbeta för att nya kandidater finns för de som vid nästkommande SDF-stämma avböjer återval.

Valberedningen skall senast nio veckor före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast sju veckor före stämman skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står på tur i att avgå och namnen på dem som avböjt återval

§ 21 Förslagsrätt

Föreningarna får senast fem veckor före stämman till valberedningen lämna förslag på personer för val under punkterna 9-11 i 11 §.

Valberedningen skall senast 3 veckor före stämman tillsätta röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga förslagna personer.

§ 22 Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-stämman, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 11 §

Uppdaterad: 16 FEB 2010 12:13
Skribent: Carina Gräftegård

Postadress:
Södra Norrlands BF
Rolf Volungholen, Höglundagatan 3
821 34 Bollnäs

Kontakt:
Tel: 0278-26134
E-post: This is a mailto link

Se all info